National Dog Show Rybnik, Poland

2.10.2011

Karamynd Goes to Star West » V1, CWC, Best opposite sex
Keira Happy Naux » V2